延長レバー大 100o延長

延長レバー大 100o延長

コード MP60901-00-01
レバー長(mm)140
重量(g) 36